Algemene Voorwaarden Pedicure praktijk Varenhof

 Pedicurepraktijk

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure praktijk Varenhof  en een cliënt waarop Pedicure praktijk Varenhof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
Pedicure praktijk Varenhof zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3. Afspraken
Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen via de website, telefonisch of Whats App worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicure praktijk Varenhof door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail of Whats App geschieden. Afspraken welke op maandag plaats vinden dienen vrijdags voor 14:00 uur geannuleerd te worden. 

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicure praktijk Varenhof  100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicure praktijk Varenhof de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij verhindering van de afspraak door Pedicure praktijk Varenhof , dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
Pedicure praktijk Varenhof vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur binnen de gestelde termijn over te maken aan Pedicure praktijk Varenhof . Bij in gebreke blijven van betaling , kan Pedicure praktijk Varenhof  na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de cliënt komen.

5. Personeel in de praktijk
Indien Pedicure praktijk Varenhof dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een  podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Pedicure praktijk Varenhof  niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling.   De persoonlijke gegevens worden door Pedicure praktijk Varenhof opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
Pedicure praktijk Varenhof verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicure praktijk Varenhof verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
Pedicure praktijk Varenhof niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

9. Beschadiging en diefstal
Pedicure praktijk Varenhof is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. Pedicure praktijk Varenhof zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. Pedicure praktijk Varenhof  is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure praktijk Varenhof meldt diefstal bij de politie.

10. Garantie
Pedicure praktijk Varenhof geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

- client gegeven adviezen niet opvolgd

- client te laat de klacht meld

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, per email worden gemeld aan Pedicure praktijk Varenhof .

Pedicure praktijk Varenhof dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicure praktijk Varenhof de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicure praktijk Varenhof  en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure praktijk Varenhof het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.

13. Recht
Op deze overeenkomst tussen Pedicure praktijk Varenhof  en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend